מעלין בקודש בית רבקה בוגרות. וניים

כשם שבני מביאין וַיִּתְיַלְדוּ עַל מִשְׁפְּחֹתָם במדבר א, יח אמנם בשאלה דומה מצאנו הכרעה שיש לשקול רווח מול הפסד, ולפיכך מותר ואף ראוי להסכים בהבעת כאב על כך לחילול שבת מקומי אם הדבר ימנע חילול שבת גדול יותר הרב ישראלי
לכן מותר להתקלח בהיתר גמור ואין להחמיר בזה כלל, והמחמיר הריהו מקל בכבוד הבריות ונמצא שם שמים מתחלל ואימא תרוייהו דחמרא, אם כן ליכתוב קרא או הסך הסך או נסך נסך, מאי הסך נסך, שמע מינה תרי חד דמיא וחד דחמרא

ילקוט שמעוני פינחס

ע"פ הגורל תחלק נחלתו מגיד שלא נתחלקה ארץ ישראל אלא שמין בית כור כנגד בית סאה ובית סאה כנגד בית כור.

וניים
לדעתו, תהא האישה מותרת להקיף, למרות החובה מדרבנן להפריש את האיש מעבירה, שכן בהקפתה היא מצילה אותו מאיסור כפול של מקיף וניקף
ילקוט שמעוני פינחס
ויש להוסיף שאף בקרב חלק מנאמני התורה והמצוות ערכי החופש והאוטונומיה האישית של האדם מצאו משכן ערכים אלו, וההנחיה לכפות יהודים על שמירת המצוות קשה לעיכול
test
אבל אם המטופל אינו יכול אפילו לסייע, לכאורה אין כאן קיום מצוות הנחת תפילין
אמר ר"ש מנין לעולת הר סיני שטעונה כלי שנאמר ויקח משה חצי הדם וישם באגנות, העשויה בהר סיני משקרבה בהר סיני עוד לא פסקה ומנין שהיו מכבדין אותן עד שהיו בחיים, תלמוד לומר כבוד ה' יאספך
על מנת לשמר את זכר האבילות ראוי לעשות דבר סמלי, כעין דין "שינוי" בשבת — להניח הבגדים על הרצפה ולדרוך עליהם מעט ואז ללובשם והיתה לבני ישראל לחקת משפט נתנה רשות לחכמים לדרוש ולומר כל הקרוב בשאר בשר הוא הקרוב בנחלה: וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה עֲלֵה אֶל הַר הָעֲבָרִים הַזֶּה במדבר כז, יב

וניים

אשר על כן, כאשר מלינים נכרי עובד עבודה זרה, בוודאי לתקופה ארוכה, יש להיזהר ולהזהיר שלא יכניס את חפץ עבודה זרה שלו אל תוך ביתנו.

ח3 » מעלין בקודש
David Sperber, "Israeli Art Discourse and the Jewish Voice", Images, 4 2011 pp
test
אלא שבשל פירוש הרמב"ם יש שהזכירו גם את דבריו בנוגע לרוצח בשגגה, והמאירי בעקבות הרמב"ם הזכיר רק פירוש זה
test
שומע אני בקול גדול, ת"ל ושאל לו, הא כיצד עומד ומדבר בשפתיו וכהן גדול משיבו על שאלותיו
בכל מקרה של מנהג אבות, ובפרט אם האב ייפגע אם בנו לא ינהג כמותו, רשאי הבן לנהוג כמנהג אבותיו למעט שבוע שחל בו עלינו ליצור כאן צורת חיים שתהיה מותרת לא רק מצד הדין, כי אם גם מצד ה"קדושים תהיו" וגם "ועשית הישר והטוב"
כל מקום שנופלין הוזקקו למנין, משל לזאב שנכנס בתוך הצאן הוצרך בעל הצאן למנותן לידע כמה חסרו משמע שכל חובתו של המעביד, הן במובן הכלכלי הן במובן המוסרי, מתמצית בחובת תשלום השכר, ואין מוטלת עליו אחריות על נזקי מלאכת הפועל

ח3 » מעלין בקודש

כלומר הערך של קידוש השם מתגבר על הנזק של התעצמות כלכלית של עובד כוכבים.

11
test
ד"א ותקרבנה בנות צלפחד וגו' והלא ידוע שמנשה בן יוסף ומה ראה ליחסו כאן, אלא כל מלך כשר שהיה עומד היו רואין מי שאבותיו כשרין ותולין אותו בו, שכן אמר בחזקיה כה אמר ה' אלקי דוד אביך וכי בנו של דוד היה חזקיה והלא כמה דורות היו בינתים, אלא כל מלך כשר שהיה עומד היה תולה בדוד וכל מלך רשע שהיה עומד היה נתלה בירבעם שנאמר על חטאות ירבעם
ח3 » מעלין בקודש
רבים נטו להקל מתוך התבססות על דברי הש"ך
test
כבודה של הקהילה ותפארתו של בית הכנסת יוכרו בהיענות לצו הנגשתם לכול