קרן נאמנות ברק אסטרטגיות. מדריך קרנות נאמנות

קרן ממונפת: קרן ברמת סיכון גבוה שמשקיעה בנגזרים שונים בעיקר אסטרטגיות על שוק המעו"ף ; הקרן יכולה לקחת אשראי למימון השקעותיה ערך תעודת ההשתתפות בקרן נקבע על פי שווי נכסי הקרן פעם אחת ביום, יש מקרים שפעמיים
כך למשל קרן נאמנות מנוהלת שמתמחה באג"ח חברות, אמורה להשיא תשואה גבוהה יותר ממדדי התל בונד השונים אגד קרנות מקומיות לא יכול לגבות דמי ניהול ושיעור הוספה אחרת יהיה כפל עמלות ומנהל הקרן יכול לרכוש לאגד רק קרנות מהבית

מדריך קרנות נאמנות

מעבר לסוגי הנכסים שבהן משקיעה הקרן, נהוג למיין את הקרנות לפי הקטגוריות הבאות: קרן מתמחה: קרן שמשקיעה לפחות 80% מנכסיה באפיק השקעה אחד.

מדריך קרנות נאמנות
כלומר, לא ניתן לעבור רף מסויים, ואם מגיעים אליו הקרן סוגרת את דלתותיה, והמשקיעים לא יכולים לקנות יותר, אלא אם יהיו מוכרים של יחידות הקרן
דירוג קרנות הנאמנות: איזה קרן השיגה את התשואה הגבוהה ביותר?
עודף התשואה מוגדר כתשואת הקרן בניכוי התשואה חסרת הסיכון ריבית חסרת סיכון: ריבית על אג"ח ממשלתי ; עודף התשואה הוא הפרמיה שניתנת למשקיע בגין הסיכון שהוא לקח
דירוג קרנות הנאמנות: איזה קרן השיגה את התשואה הגבוהה ביותר?
כאשר מחיר הקרן עלה ל-1
מחיר רכישה: מחיר היחידה בתוספת של עמלות קניה ובתוספת של שיעור הוספה שיעור הוספה הוא סכום שמנהל הקרן רשאי להוסיף למחיר היחידה לפי שיקול דעתו אך גובהו המקסימלי של שיעור הוספה נקבע בתשקיף הקרן
כמו כן, דמי הניהול יחסית נמוכים - בתעשיית קרנות הנאמנות חוששים מקופת הגמל להשקעות, אך חצי שנה לאחר ההשקה והיקף הגיוס בו עדיין נמוך כ-1 קרן חו"ל: קרן שרשאית להשקיע את כל נכסיה בני"ע שנסחרים בבורסות חו"ל

דירוג קרנות הנאמנות: איזה קרן השיגה את התשואה הגבוהה ביותר?

הקרן צוברת את רווחיה ומשקיעה אותם מחדש בנכסים נוספים; קרן המחלקת רווחים אינה צוברת את רווחיה ומחלקת אותם כדיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות.

19
מדריך קרנות נאמנות
המח"מ הממוצע של הקרן הכספית לא יעלה על 90 יום; הקרן רשאית להחזיק מק"מ או אגרות חוב של המדינה לטווח קצר ; אגרות חוב לא ממשלתיות שדירוגן גבוה שמועד פדיונן עד שנה; פיקדונות לזמן קצר; תעודות חוב בדירוג גבוה שמועד פדיונם עד 90 יום
דירוג קרנות הנאמנות: איזה קרן השיגה את התשואה הגבוהה ביותר?
מה זו בעצם קרן נאמנות? עמלה נוספת אם כי פחות שכיחה היא שיעור הוספה - עמלה שערורייתית, עמלה שמוספת על מחיר הרכישה של הקרן
מדריך קרנות נאמנות
בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך, מאפשרת קרן נאמנות השקעה בעלת פיזור רחב יותר; הפיזור הזה נועד למצמצם את הסיכון הכרוך בהשקעה
הפסד הון שנוצר בפדיון קרן נאמנות חייבת לא מאפשר קיזוז עם רווחי הון בניירות ערך אחרים מחיר פדיון: מחיר יחידה פחות עמלת מכירה
הקרנות ברובן עדיין מנהלות באופן אקטיבי, כלומר קרן על מניות ת"א 35, תחזיק ותפעל להשיג תשואה גבוה מהמדד סיווג כזה הוא לקרן צבירה לעומת קרן מחלקת - קרן נאמנות צבירה אינה מחלקת את רווחיה לבעלי יחידות ההשתתפות כדיבידנד

דירוג קרנות הנאמנות: איזה קרן השיגה את התשואה הגבוהה ביותר?

באגד קרנות חו"ל יכול מנהל הקרן לגבות שיעור הוספה וכן הוא יכול להשקיע בקרנות שאינן בניהולו.

29
דירוג קרנות הנאמנות: איזה קרן השיגה את התשואה הגבוהה ביותר?
קרנות נאמנות הן מכשיר ההשקעה הפופולארי ביותר, כשבסה"כ מוצעות לציבור מעל 1,300 קרנות נאמנות בסיווגי השקעה שונים שבהן מנוהלים כ-240 מיליארד שקל
מדריך קרנות נאמנות
עמלת הפצה: מנהלי הקרנות מעבירים עמלת הפצה בשיעור התלוי בסוג הקרן, לבנקים בהם מתנהלים חשבונות הלקוחות; העמלה הזו יורדת מדמי הניהול של מנהל הקרן
דירוג קרנות הנאמנות: איזה קרן השיגה את התשואה הגבוהה ביותר?
הקרן יכולה להשקיע רק בקרנות או בפיקדונות, תוך הגבלה של עד 25% בקרן אחת, ומינימום של 75% בקרנות בכלל