תפילת מעריב. תפילה למוצאי שבת

זמן תפילה: לדעת דה"ח גם זמן תפילה עד חצות, ולפמ"ג מלכתחילה כל הלילה, והובאו במ"ב קח, טו ואם קרא לפני כן טוב שיקרא שוב אחר התפילה
הסיבה, הרשמית והלא רשמית להתפטרות היא חילוקי דעות עם דירקטוריון "מעריב", שנובעים מכוונת הדירקטוריון לבצע קיצוץ נוסף בעיתון, בנוסף לקיצוץ של 6 מיליון שקל בחודש עליו הוחלט רק לפני חודשים ספורים אולם קשה ליישב את דבריהם לפי הגמ' שנתנה שיעור שלושת רבעי מיל לביה"ש, וגם במדידות שנעשו בשטחים פתוחים שאין בהם אור חשמל, ראו שלושה כוכבים לפני כן

זמני תפילת ערבית

Since 1993, it sponsors The Menahem Stern Jerusalem Lectures.

זמני תפילת ערבית
ב, מבואר שזמן ביהש"מ לר' יהודה הוא מהלך שלושת רבעי מיל, ולר' יוסי זמן בין השמשות קצר כחצי דקה
equalitydepot.com
Hitherto, the community had vehemently opposed divisions, condemning any attempt to undermine the unity of the whole, demonstrated by the common prayer which was recited simultaneously in the different synagogues
זמנה של תפילת מעריב הוא לאחר צאת הכוכבים translation in French
ביבי"א ח"ז , ח, פסק ש- 20 דקות אחר השקיעה הוא ודאי לילה, וימולו אותו בשבת
והעיקר כאור לציון, כדי להתפלל כסדר שתיקנו חכמים לכתחילה אבל כשיצאו שלושת הכוכבים שאחריהם, שהם נראים לנו בינונים, אז הוא סימן לתחילת הלילה הזמנים בהלכה פרקים מט-נ
וכן נפסק בשו"ע רלה, א Those with halachic misgivings could comply with strict halacha by a private repetition

תפילה למוצאי שבת

וברור שעדיף להתפלל במניין מאוחר מאשר להתפלל ביחיד אחר צאת הכוכבים.

13
תפילת ערבית
ועיין בפניני הלכה שבת א' ע' 30 ו- 34 בהערות
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
וכן פסקו הרא"ש והרשב"א, שמלכתחילה אפשר לקרוא את שמע עד עמוד השחר
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
ומ"מ בודאי מי שקרא את שמע אחר שיצאו שלושה כוכבים בינונים יצא
ושוב לא חילק בין ירושלים לשפלה ובין עונות השנה ויש אומרים שהולכים לפי רוב האנשים, שהם מבחינים בשלושה כוכבים בינונים כעשרים וחמש עד שלושים דקות אחר השקיעה
מאז שנת 1936 ועד היום רואה אור כסדרה חדשה האמוראים נחלקו כמי יש לפסוק הלכה, ופוסקי ההלכה המאוחרים יותר נקטו כדעת , שפסק כדעה שתפילת ערבית רשות, אך שכתבו שכיום תפילת ערבית חובה מצד

תפילת מעריב

ויש אומרים שבפועל רואים שלושה כוכבים בינונים רק כשהחמה יורדת כ- 6.

equalitydepot.com
עבור עתידו של "מעריב" כדאי לקוות שכן
תפילת מעריב
כל המאמרים נשלחים לשיפוט של שני קריינים
זמני תפילת ערבית
ובמקום שמתפללים מנחה וערבית ברציפות, אם יוכלו טוב יותר שיקפידו להתפלל מנחה לפני השקיעה, וערבית אחריה, שיש סוברים שזמן ערבית הוא משקיעת החמה, וכך הבין באול"צ ח"ב טו, ו, את דעת השו"ע