תשלום ארנונה פתח תקווה. ארנונה

מכח סמכות זו, התקינה העירייה את צו המיסים של עיריית פתח תקווה אשר הגדיר, שטחים בני חיוב, ושטחים שאינם חייבים בארנונה צו הארנונה של עיריית פתח תקווה מגדיר מהו נכס, מהו בניין וכן מהי מרפסת כדלקמן: " 2
נכס המושכר לתקופה קצרה, עד שנה אחת, יהיה בעל הנכס חייב בתשלום ארנונה לתקופה זו בניין - כל מבנה שבתחום שיפוט העירייה, או חלק ממנו, העשוי מכל חומר שהוא, כולל אבן, בלוקים, עץ, אסבסט, פח, לבד, טיט, וכו', לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר משטח קרקע זהה נוסף מגודל שטח עליו בנוי הבניין, למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם כולו או בחלקו

תשלום ארנונה פתח תקווה

חוק ההסדרים מפנה, לצורך הגדרת נכסים בריי חיוב ושאינם ברי חיוב אל הוראות סעיף 269 לפקודת העיריות סעיף 7 לחוק.

אפשרויות לתשלום חשבון החשמל
מכוח הסמכות הנתונה לה בחוק ההסדרים, רשאית הרשות לקבוע בחקיקת משנה צווים המסדירים את השטחים החייבים בארנונה וסיווגם, לצורך קביעת תעריפי החיוב
תשלום ארנונה פתח תקווה
תשלום ארנונה פתח תקווההמקור החוקי לגביית ארנונה נעוץ בחוק ההסדרים
ארנונה
נכס - בניין וקרקע בתחום שיפוט עיריית פ"ת עפ"י מפות מעודכנות שבארכיון משרד הפנים תפוס או פנוי, ציבורי או פרטי, למעט רחוב כמוגדר בפקודת העיריות, סעיף 269 המוחזק ע"י פלוני ומשתמש בו עפ"י האמור בצו זה
חיוב כל יתרת השטח של הקרקע שאינו בשימוש עיקרי עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה , יחויב לפי תעריף קרקע תפוסה כמוגד בצו זה
חוק זה מסמיך את הרשות להטיל בכל שנת כספים ארנונה כללית על הנכסים שבתחומה שאינם אדמת בנין; הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס חוק הסדרים במשק המדינה תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב , התשנ"ג-1992, לעיל ולהלן: חוק ההסדרים

אפשרויות לתשלום חשבון החשמל

.

ארנונה
תשלום ארנונה פתח תקווה
תשלום ארנונה פתח תקווה