נושא ונשוא. נושא

בנוסף, נהוג לנתח מסוימים כנשוא מורחב להעתקת הקטע המסומן, עברו למסמך היעד, סמנו את המקום הרצוי ולחצו: CTRL+V להדבקת הקטע
From this investigation there emerged two main conclusions: 1 There are no differences in principle between Eliezer Ben Yehuda's subject and predicate order, and that of contemporary journalistic Hebrew הבלשנות המודרנית, לעומת זאת, רואה בפועל על משלימיו את הנשוא בדוגמה לעיל: "אכלה את התפוח"

נושא (תחביר)

שני המונחים 'נשוא' ו'מושא' לקוחים מתחום התחביר ומצטרפים אל המונח 'נושא': 'נושא' הוא סובייקט בלעז, 'נשוא' הוא פרדיקט, ו'מושא' מתרגם את המילה אובייקט.

תחביר : נושא ונשוא
דוגמות: הילד אכל תפוח, הילדה אכלה תפוח, הילדים אכלו תפוח
נשוא מורחב
לדוגמה: ביפן אוכלים באמצעות מקלות עץ
Subject and Predicate Order in Ben Yehuda's Hebrew and the Hebrew of Contemporary Journalism / סדר נושא ונשוא בלשון אליעזר בן
למשל: "היטיב לנגן" שמשמעותה "ניגן"
המונח הלועזי אובייקט משמש גם בהקשר המשפטי במבנים המודגמים לעיל, ועל כן המונח 'מושא' הוא שנקבע כמונח העברי התקני בהקשר המשפטי השתמש במושג נושא לוגי לתיאור אפיון זה
Those forms of subject and predicate order that appear less frequently in the ancient Hebrew language although considered normative forms by some scholars have not been uniformly incorporated by Ben Yehuda or in contemporary journalistic Hebrew במשפט שמני אין פועל ולכן מחפשים אוגד

נשוא

או צירוף מהסוג פועל + פועל.

13
Subject and Predicate Order in Ben Yehuda's Hebrew and the Hebrew of Contemporary Journalism / סדר נושא ונשוא בלשון אליעזר בן
בפועל, זיהוי הנושא במשפטים שמניים נעשה לפי : הרכיב הידוע, ש"עליו מדבר המשפט" מאופיין כנושא
מושא העבֵירה או נשוא העבֵירה?
לדוגמה: "נחבא אל הכלים" שמשמעותה "מתבייש"
נשוא
פועל + שם פועל לפעמים אנו משתמשים בשתי מילים מסוג "פועל + שם פועל" כדי לתאר פעולה אחת
דוגמה: בבית היתה מהומה גדולה הפעם, בגלל מלית היחס המיודעת בַּ, המהומה היא הנושא והבית הוא הנשוא במשפטים אחרים, זיהוי הנושא מתבסס בעיקרו על קונבנציה תחבירית: יש לי כסף
דומה המילה 'מושא' בהקשר זה למילה 'נושא', שאף היא צורת בינוני נציין שבשימוש הכללי משמשת בהקשרים דומים המילה 'נושא'

מושא העבֵירה או נשוא העבֵירה?

מבחינה תחבירית, הנשוא הוא לרוב הרכיב הבלתי-מיודע במשפט, או השני במידת היידוע שלו בעוד ה הוא הרכיב המיודע.

15
Subject and Predicate Order in Ben Yehuda's Hebrew and the Hebrew of Contemporary Journalism / סדר נושא ונשוא בלשון אליעזר בן
לדוגמה: החברה הוקמה בידי יוסי כהן
מושא העבֵירה או נשוא העבֵירה?
ניתן לחלק את הנשוא המורחב לשלוש קבוצות: הנושא הנושא הוא שם עצם או כינוי
נשוא
הנושא במשפט שמני ימצא לפני האוגד והנשוא- אחריו, אלא אם יש מילת יחס במילה לפני האוגד ואז הנשוא הוא לפני האוגד והנושא אחריו משום שלפני נושא אין מילת יחס