יוחנן הסנדלר. היום בלילה הילולה של הרב שלמה יצחקי

לאחר פטירתו יצאה בת קול משמים ואמרה 'עתידים כל ישראל להיות בניך', זיע"א ויבינו כי זכות הצדיק גרמה להם, והריקו את כליהם השנים אז הלכו להם, והשלישי גם בהריקו כל אשר גנב, ובכל זאת אינו יכול לברוח משם, כי לא ידע אשר נשאר מעט מן המעט בטלאי בגדיו , ויחרד חרדה גדולה עד מאד בלתי יודע ליתן עצות לנפשו מה זה היה לו
עולי הרגל ומקורות מקום מנוחתו במירון: תוצאות ארץ ישראל, כת"י אילן ג', קברי אבות, שבילי דירושלים, כת"י אילן א', איגרת ר' שלמה בן ר' שמעון דוראן, כת"י אילן ה', יחוס הצדיקים, איגרת ר' ישעיה הלוי הורוויץ מצפת, איגרת ד"ר אליעזר הלוי מצפת, יד אהרן באחת מסימטאותיה הצרות של העיר וורמייזא מופיע שקע בקיר בגובה של אדם, עדות היא לנס שארע לאמו של רש"י לפני שילדה אותו, ע"פ המסורת מסופר, שבעת שהלכה באותה סימטה צרה, פרש נוצרי דהר לעברה וניסה לדורסה, בנסיון להגן על עצמה נלחצה אימו של רש"י אל הקיר, ובאורח נס נפער בקיר שקע שהביא להצלתה ממות ודאי

רבי יוחנן הסנדלר

מקור כינויו 'הסנדלר' אינו ברור.

Johanan HaSandlar
שאלות רבות נשלחו אליו גדולי ישראל בכל רחבי אירופה
רבי יוחנן הסנדלר
ויצחק הגוי הנ"ל ויאמר לו: הלא תחפש בבגדיך ובטלאיך לילך מכאן, ויבוקש הדבר וימצא מעט מטאבאק בין טלאי בגדיו והחזיר את הכל אז הלך לו
היום בלילה הילולה של הרב שלמה יצחקי
רבי יצחק לא יכול היה להמנע מלהצטרף אל שליחי המלך, אך כשהיו על סיפון האניה הוציא את המרגלית כביכול כדי להנות מזיוה, ותוך כדי שהוא בוחן את המרגלית מכל צדדיה, השליך את המרגלית והפילה לים
ולפני המערה חומה מסויד בסיד, ופתח צר קטן של חומה ישנה, גם אני נכנסתי בדוחק אז האמין הגוי באמונה שלימה כי הצדיק הזה הוא איש אלקים קדוש וישם לו חוק, כל דבר אשר היה מתיירא שלא יגנבוהו בלילה, היה מטמין בתוך מערת הצדיק הלזה
ר' יוחנן נמנה עם החכמים שהתכנסו בבקעת רימון במגמה לשקם את חיי התורה והציבור, לאחר שהרדיפות נחלשו במקצת מקור כינויו 'הסנדלר' אינו ברור

רבי יוחנן הסנדלר

היום בלילה הילולה של הרב שלמה יצחקי - רש"י ושל התנא רבי יוחנן הסנדלר תלמידו של רבי עקיבא כ"ט בתמוז בס"ד בית הכנסת "סיני" רח השחף2 חולון ת.

26
רבי יוחנן הסנדלר
אבל אין אדם יכול להיכנס למערה הזאת, כי צרה הדלת מאד
היום בלילה הילולה של הרב שלמה יצחקי
בזכות מסירותו הרבה זכה רבי יצחק לבן גדול ויקר שהאיר את שמי הגולה, בפירושיו המקיפים על התנ"ך ועל התלמוד ובכל מקצועות התורה
Johanan HaSandlar
ויספר להם הנער את כל הקורות אותו, ויענו כולם כאחד, ה' הצדיק והוא הרשע, ונשא את עוונו כי פגע בכבוד הצדיק הקבור פה
היה אחד משלושת החכמים שבקשו לעזוב את בכדי ללמוד אצל בנציבין, אך נמלכו בדעתם וחזרו, מפני שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה וימהרו ויקחו שה אחד מן הצאן, ויקריבוהו קרבן לכבוד הצדיק, ויעתר להם הצדיק, ונרפא הגוי הנ"ל, אך לא היה לו רפואה שלימה, כי נשאר בעל מום, וידר נדר הגוי הנזכר שמהיום ההוא והלאה יכבד להצדיק הזה בכבוד גדול, וידליק נר של שמן זית בתוך המערה על קברו, וכן עשה
בתקופת הרדיפות והגזירות על תלמוד התורה, רצו ר' יוחנן ור' אלעזר בן שמוע לרדת לבבל, אך בהגיעם "לצידון וזכרו את א"י, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם רבי בצלאל אשכנזי ציין בתשובותיו, כי 'אביהן ורבן של ישראל היה רש"י ז"ל הוא המגלה לנו כל סתום ובלעדיו היתה הגמרא כספר החתום'

Johanan HaSandlar

וימצאה הגוי עומדת אצל השמן זית ובלתי יכולה לברוח משם, ויקם עליה ויהרוג אותה.

29
היום בלילה הילולה של הרב שלמה יצחקי
וימהר וילך להגיד לבני הכפר, ויתקבצו כולם כאחד לראות המאורע, וישתוממו על המראה עד מאד, כי לא ידעו מה סיבתו
היום בלילה הילולה של הרב שלמה יצחקי
עודנו משתומם על מראה כעס אדוניו, והנה אדוניו צעק עליו בקול מר צורח, ויחל להכותו מכות מוות כמו רוצח, ויאמר לו הלא אתה בן נעוות המרדות, בן בליעל, מדוע הלכת אחר תאוות לבך הרע ועל מי נטשת מעט הצאן, אולי נגנבה שה אחד מן המתים, כי אתה אותך הרגתי ונתחתיך לנתחים
רבי יוחנן הסנדלר
יש אומרים שהיה מכונה כך מפני שהיה מייצר סנדלים , ויש אומרים מפני שהיה נוקב מרגליות , אך ייתכן גם שמקור הכינוי הוא בכך שנולד באלכסנדריה