חוק הסכמים קיבוציים. חוק הסכמים קיבוציים

לאחר חתימתו יש להגיש עותק הימנו לשר העבודה והרווחה או מי שמונה מטעמו זאת תוך חודשיים ממועד החתימה ארגון העובדים היציג יכול להיות במפעל מסוים או ביחדת מיקוח או בענף מסוים הכול על פי מהות ההסכם המתגבש
הסכם קיבוצי כללי - הסכם זה מיועד לענף עבודה מסוים או לכלל ענפי העבודה בישראל פגיעה בזכויות מעסיק לא יפטר עובד, לא יפגע בתנאי העבודה ולא ימנע קבלה של אדם לעבודה רק בשל היותו חבר, או פעיל בארגון עובדים או אם הוא נמנע או הפסיק להיות חבר בארגון עובדים

חוק הסכמים קיבוציים

מאחר וזכויות המוקנות לעובדים בחוק הינן אשר לא ניתן לפגוע בהן ואין העובד רשאי לותר עליהן בהוראות אישיות בהסכם.

26
חוק הסכמים קיבוציים
ארגון יציג של עובדים היכולת לנהל משא ומתן עם מעסיק נתונה לארגון עובדים יציג
חוק הסכמים קיבוציים
מעסיק שעובר על הוראות אלה צפוי להיענש
חוק הסכמים קיבוציים
יחידת מיקוח יחידת מיקוח כוללת את כל העובדים שסכסוך העבודה או הליך המשא ומתן נוגע אליהם, ושלגביהם ניתן יהיה לחתום על הסכם קיבוצי ככל ותושג הסכמה
זאת על מנת להחיל על כלל העובדים תנאי עבודה מועדפים ולמנוע מצב בו הם מופלים לעומת עובדים המאורגנים בארגון עובדים ההסכם נעשה בין ארגון העובדים היציג שבענף העבודה לבין ארגון המעסיקים העוסקים באותו ענף
ארגון יציג של עובדים הוא ארגון עובדים שבין חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים, שעליהם חל ההסכם, או שהוא מייצג אותם לעניין אותו הסכם החוק מחיל את ההגנות גם בשלב של פעילות לשם הקמה של ארגון עובדים

חוק הסכמים קיבוציים

כששוחחנו עם הילדים, הסכימו שנכון לעשות זאת.

20
חוק הסכמים קיבוציים
אולם, גם במקרה שהסתיימה התקופה המסוימת ואף אחד מהצדדים לא הודיע על סיומו או בטלותו, הוא יישאר בתוקף ויהפוך להסכם לתקופת בלתי מסוימת
חוק הסכמים קיבוציים
ממליצה לכל אדם לעשות צוואה בעודו צלול לטובת כל הצדדים ולהגנה על עצמנו
חוק הסכמים קיבוציים
למשל באל-על יש יחידת מיקוח של הטייסים, יחידת מיקוח של הדיילים וכו'
בתי הדין לעבודה ביטלו לא פעם פיטורים של עובדים לגביהם הוכח כי סיבת הפיטורים היתה עיסוקם בניסיון לארגן את העובדים במקום העבודה הוא אינו דוגל בתביעות לא מוצדקות "רק כדי להוציא כסף מן הלקוח"
כך למשל נחתמו הסכמים קיבוציים ב , בענף החקלאות, בענף האלקטרוניקה והמתכת, בענף הבניין ועוד צו ההרחבה יפורסם ויפורטו בו ההוראות שהורחבו, סוגי העובדים והמעסיקים עליהם הוא חל, מיום פרסומו לא ניתן לערער עליו והוא ייכנס לתוקף חודש לאחר פרסומו

חוק הסכמים קיבוציים

מספר העובדים חייב להיות הגדול ביותר ולפחות שליש מכלל העובדים שעליהם יחול ההסכם.

22
חוק הסכמים קיבוציים
חוק הסכמים קיבוציים
בבית חולים יש יחידת מיקוח של הרופאים, יחידת מיקוח של האחיות, יחידת מיקוח של עובדי המשרד שכן לא ניתן לאחד בין הצרכים והייחוד המקצועי
חוק הסכמים קיבוציים
צו הרחבה בהמשך לאמור לעיל, שר העבודה והרווחה רשאי להרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי בצו, את היקף תחולתה של כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי, בין ביוזמתו ובין על פי בקשת הצדדים להסכם