תקנות סדר דין אזרחי. הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי (בתוקף מספמטבר 2019)

תק' מס' 5 תשס"א-2001 מיום 5 בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית המשפט להציג לעד כל שאלה שתיראה לו, ורשאי הוא בכל עת לשוב ולקרוא עד שכבר נחקר
מקום שיפוט במקרים אחרים 5 תק' מס' 2 תשנ"ז-1997 מיום 1

תקנות סדר הדין האזרחי נכנסות לתוקף: מה חשיבותן? מדריך

בהגשת תובענה שאינה בסדר דין מקוצר, ימסור התובע עם כתב התביעה מספר הזמנות לדין, כפול ממספר הנתבעים; הזמנה לדין תהא ערוכה לפי טופס 1 טופס 2.

21
בקשה להפסקת תובענה לפי תקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי
ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 1,004 תק' תשע"ב-2012 29א
תקנות סדר הדין האזרחי,
ב בהסכמת בעלי הדין, רשאי המגשר לשנות את מקום פגישת המהו"ת או את מועדה כפי שצוינו בהזמנה, ובלבד שפגישת המהו"ת תתקיים לא יאוחר מתום התקופה האמורה בתקנת משנה א ; בהעדר הסכמה, יודיע על כך המגשר לממונה ותומצא לבעלי הדין בתוך שבעה ימים הזמנה חדשה לפגישת מהו"ת
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין),
עשיית תצהיר 41 43 33
ג בבית משפט כאמור בתקנת משנה ב — ג 1 לא תקובל תובענה ללא טופס פתיחת הליך אזרחי כשהוא ממולא כהלכה, על כל חלקיו, לפי הפרטים הנדרשים בו כמפורט ברשימות שפרסם מנהל בתי המשפט ברשומות בכתב ההגנה יציין הנתבע את מספר זהותו וכן מען להמצאת כתבי בי-דין, שיהא — 1 מקום מגוריו של הנתבע — אם הוא טוען לעצמו; 2 משרד עורך דינו של הנתבע — אם עורך דין מייצג אותו; 3 מקום מגוריו או מקום עסקו של מי שנתמנה מורשה לקבלת כתבי בי-דין לפי תקנה 478
עתירת אסיר 72 74 בית המשפט העליון 24 הוראת שעה מס' 2 תשע"ז-2017 מיום 3

תקנות סדר הדין האזרחי נכנסות לתוקף: מה חשיבותן? מדריך

סכום לניכוי בבית משפט שלום 710 705 35.

30
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין),
ג התנהל ההליך בבית משפט מחוזי, וסכום הפיצוי שנפסק או שבעלי הדין התפשרו עליו נמוך משישים אחוזים מתחום סמכות בית משפט השלום ביום הבאת ההליך, ישלם הנתבע, על אף האמור בתקנת משנה ב 4 או 5 , את האגרה כשיעורה בבית משפט שלום, והתובע ישלים את האגרה החלה בבית המשפט המחוזי
מחשבות
ערעור מינהלי 1,317 1,353 22
תקנות סדר הדין האזרחי נכנסות לתוקף: מה חשיבותן? מדריך
ג לאחר שהוזהר העד כדין, בעל הדין שזימן את העד יחקרוהו בחקירה ראשית ובעל הדין שכנגד רשאי לחקור את העד בחקירה נגדית; בעל הדין שזימן את העד רשאי לחזור ולחקור אותו בחקירה חוזרת, לגבי עניינים הנובעים מהחקירה הנגדית שנותרה לגביהם אי-בהירות; לעניין תקנת משנה זו, "בעל דין שכנגד" — כל בעל דין המצוי בחזית מחלוקת מהותית עם בעל הדין שזימן את העד או שבית המשפט התיר לו לחקור את העד בחקירה נגדית
תביעה לפי תקנה 5 6,869 6,815 2א סדר הדין בכל ענין המובא לפני בית הדין, יהיה לפי תקנות אלה, אולם במידה שבענין פלוני נוהגים לפי סדר דין אחר - לא ינהגו לפי תקנות אלה
הפרשי הצמדה בהחזר אגרה 17 דחיית הדיון תק' תשס"ד-2004 48

תקנות סדר הדין האזרחי

לא השיב הנשאל, או לא השיב תשובה מספקת, רשאי השואל לבקש מבית המשפט או מן הרשם צו המחייב את הנשאל להשיב, או להוסיף ולהשיב, לפי הענין, ומותר בצו כאמור לחייב במתן תשובה בין בתצהיר ובין בחקירה שבעל פה, ככל שיורה בית המשפט או הרשם.

29
השפעת השינויים הצפויים בתקנות סדר הדין על עולם העסקים והמעסיקים
תק' מס' 2 תשנ"א-1991 מיום 29
תקנות סדר הדין האזרחי,
ב תובענה אחרת בעניני משפחה, לרבות תובענה שלא נקבע לה מקום שיפוט כאמור בתקנת משנה א , תוגש לבית המשפט שבתחום שיפוטו מצוי מקום מגורי התובע
תקנות סדר הדין האזרחי,
תק' מס' 3 תשס"ט-2008 מיום 28