על התורה. שיטה הקדושה

ערכים מורחבים — , חלק גדול מן התורה מוקדש לפירוט מערכת , המכונים "", שבה נצטוו מפי אלוהים ההערות על הלעזים מאירים לעתים קרובות את כוונתו של רש"י בשימושו בלעז, וייתכן שזוהי הפעם הראשונה שמידע זה משולב בתוך מהדורה של רש"י
מעמ' 78 - פיוטים §, מערכת תורה שבכתב, רבי ברוך בן ציון ראפאפורט, בילגורייא, תרע"ב, 74 עמ', 4MB, על התורה, בדרך רמז

תלמוד תורה (מצווה)

מעמ' 152 - דרושים ולקוטים.

TurShulchanArukh
מעמ' 46 - על התורה
מנוקד על המקרא
מעמ' 104 - על פרקי אבות §, רבי ישכר אב"ד טשענסטחוב, פיעטרקוב, תרצ"ב, 127 עמ', 7MB, על התורה
מנוקד על המקרא
אבל כאשר הנוסח נראה תמוה תיקנו אותו ותיעדנו את התיקון בדפי עריכה
מעמ' 60 - על ברכות, תהלים, וליקוטים מעמ' 111 - על אגדות התלמוד
מעמ' 327 - לדוד להזכיר, ר' דוד זאגורי, על התורה, עם דרשים, ושוו"ת, והלכות שחיטה וטריפות מעמ' 267 - הספדים §, ר' משה אייכענשטיין, ברוקלין, תשמח, 200 עמ', 13MB, על התורה, בראשית-שמות-ויקרא

תלמוד תורה (מצווה)

אולם ישנם ששוללים לגמרי קביעה זו, וסבורים שאין חיוב לימוד תמידי אלא רק קביעת עיתים לתורה.

9
שיטה הקדושה
חוקי התורה כוללים "מצוות עשה", המורות לאדם מה עליו לעשות, ו"מצוות לא תעשה", המגדירות מה אסור לעשות
הירש
אנו מכירים את דברי הזוהר שהקב"ה הסתכל באוריתא וברא עלמא
תורה
§, רבי אברהם אבד"ק פלאוונא, פיעטרקוב, תרעא, 177 עמ', 12MB, על בראשית