פקודת הבטיחות בעבודה. נאמן בטיחות בעבודה

שני מדי-לחות בחדר שבו מעלים לחות מלאכותית יותקנו ויקויימו שני מדי-לחות הממלאים את הדרישות שקבע השר בצו בדבר מבנם וקיומם: אחד ייקבע במרכזו של החדר ואחד בצדו או במקום ובמצב שמפקח הורה עליו או אישר אותו, ובלבד שיהיו נראים ברורות לעובדים אישור להפעלה תיקון: תשל"ד א לא יוכנס לשימוש דוד קיטור חדש אלא אם נתקיימו כל אלה: 1 נתקבל מאת בודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של הדוד והמציין את טיב הניסויים שנעשו בדוד ובאבזריו; 2 התסקיר נתון לעיון; 3 הדוד סומן באופן שאפשר לזהותו כדוד הנדון בתסקיר
חובת אישור לעבודה במרתף חדר שבקומת מרתף שבנייתו הושלמה אחרי ד' בטבת תשכ"ג 31 בדצמבר 1962 , לא תיעשה בו עבודה אלא אם אישר המפקח האזורי בכתב שהחדר מתאים לייעודו מבחינת הבטחון והגיהות בעבודה תחולה על מפעלים דרך כלל הוראות פקודה זו יחולו רק על מפעלים כפי שהוגדרו בפקודה זו, זולת אם יש בה הוראה מפורשת אחרת לענין זה, אולם הן יחולו על כל המפעלים כאמור אם אין כוונה אחרת משתמעת

חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה

הם ילמדו, בין השאר, על אודות אגרונומיה, הנדסת אנוש ומשטחי עבודה, איך להשתמש נכון בציוד המגן האישי הניתן לעובדים, איך למנוע תאונות עבודה, מהם הגורמים המרכזיים לתאונות, מהם האמצעים למניעת נפילה מגובה ועוד.

24
פקודת הבטיחות בעבודה
סמכות לענינים רפואיים תיקון: תשל"ד א מפקח שהוא רופא רשאי לבצע בדיקות רפואיות הדרושות לענין תפקידיו לפי פקודה זו
פקודת הבטיחות בעבודה
ג שני שלבי הבדיקה יכול שייעשו על ידי בודקים שונים, ולענין סעיף זה והסעיפים הבאים של סימן זה הנוגעים לתסקירים על בדיקות יראו את שני השלבים כבדיקות נפרדות
פקודת מחלקת העבודה
המצאת תעודות ומשלוחן א תעודה שיש חובה או רשות להמציא לפי פקודה זו יכול שתומצא — 1 לאדם פלוני — במסירתה לידו, או בהשארתה במקום מגוריו או בשליחתה לשם בדואר; 2 לפירמה שעליה חלה פקודת השותפויות — במסירתה לשותף של הפירמה, או בהשארתה במשרד הפירמה או בשליחתה לשם בדואר; 3 לבעל או לתופש של מפעל, אף אם היו חברה שחלה עליה פקודת החברות או אגודה שיתופית שחלה עליה פקודת האגודות השיתופיות — בדרך כאמור בפיסקאות 1 או 2 , או במסירת התעודה או העתק נכון ממנה לאדם במפעל שגילו, לפי הנראה, איננו למטה משש-עשרה
צו לתיקונים תיקון: תשל"ד א הורשע תופש מפעל או בעל מפעל בשל עבירה לפי פקודה זו שאינה עבירה לפי סעיפים 235 או 236, רשאי בית המשפט, בנוסף להטלת העונש או במקומה, לצוות עליו לנקוט אמצעים שיפורטו בצו, תוך הזמן שפורש בו, לתיקון הענינים אשר לגביהם אירעה ההפרה, ורשאי הוא, לפי בקשה, להאריך את הזמן כאשר המערכות כולן לא מונעות תאונות או מחלות מקצוע, באמצעות "ענף נפגעי עבודה" נכנס לפעולה, קרי — מממן לנפגעים בתאונות העבודה ומחלות מקצוע טיפולים רפואיים ומשפה הנפגעים על פגיעות בגוף ובנפש וכן נזקים כלכליים
ג תופש או בעל שלא ביצע צו לתיקונים תו הזמן שפורש או הוארך כאמור, דינו — קנס 500 לירות או מאסר שבעה ימים בעד כל יום שבו נמשכת הפרת הצו אחרי הזמן שפורש או הוארך כאמור ראה השר או מפקח ראשי כי יש חשש ממשי לבטיחות, לבריאות או לגיהות, שלא היה ידוע לו בעת שנקבעו תקנות כאמור בסעיף קטן א , ועקב כך יש להחיל בהקדם חובות, הגבלות או תנאים כאמור בסעיף קטן ב על בעלי הרשאה מסוג מסוים, רשאי הוא להורות על החלת חובות, הגבלות או תנאים כאמור בהוראה שתפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט

חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה

לכל נאמן בטיחות יש חובות וסמכויות.

13
חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה
ב ואלה ההוראות החלות כאמור: 1 הוראות פרק א', סימן א': פרשנות; 2 הוראות פרק ג', סימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור; 3 הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים; 4 הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות; 5 הוראות פרק ו', סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד, בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות; 6 הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות, וסימן ג': פנקס המפעל, הכל בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות; 7 הוראות פרק ז', סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר; 8 הוראות פרק ח': ביצוע; 9 הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים
נאמן בטיחות בעבודה
כניסה למקום מוקף, לא ייכנס אדם למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה: 1 האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים; 2 ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום א דים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור חגורה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החפשי מוחזק בידי אדם בחוץ
פרק א': פרשנות ותחולה
קביעת חלקים שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם תיקון: תשס"ה המפקח הראשי יקבע חלקים בדרגנוע שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם ויפרסם על כך הדעה ברשומות
ב מיתקן או מכל שעשו בהם פעולה כאמור, אין להכניס לתוכם שום חומר נפיץ או דליק עד שהמתכת נצטננה במידה מספקת כדי למנוע סכנה שהחומר יצת קורס נאמני בטיחות מיועד למנהלים, לעובדים ולחברי ועדת הבטיחות במקומות העבודה
ב יש לספק ולקיים מכשיר-עיתוק נאות או התקן מיכאני יעיל אחר ולהשתמש בו כדי להעביר רצועת-הנע בין גלגלונים שהם חלק ממסרת מהדוק לרפוי או להיפך, והוא יהיה עשוי, מושם ומקויים באופן המונע את רצועת ההנע מלזחול בחזרה אל הגלגלון ההדוק פטור נוכח המפקח הראשי כי מנסיבות מיוחדות שבהם מתנהלת העבודה בחדר עבודה אין זה מתאים או נחוץ להחיל על אותו חדר את הוראת סעיף 22, רשאי הוא בתעודה לפטור אותו חדר ממנה בתנאים שיפורשו בתעודה האמורה

פרק א': פרשנות ותחולה

גישה למקום עבודה תיקון: תשל"ד אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי-פעם יותקנו ויקויימו ככל שהדבר מעשי במידה סבירה; בלי לגרוע מכלליות הוראה זו — 1 בחדר עבודה יותקנו ויקויימו מעברים נאותים; 2 המעברים בחדרי העבודה ויתר המעברים והמדרגות בבנין יהיו ללא הפרעה של חמרים, חפצים, ציוד או כלים; 3 המקום שבו מבצע העובד את עבודתו יותקן ויקויים במצב בטוח.

16
ספר דיני בטיחות בעבודה
סימן ב': עבירות ועונשין 225
פקודת מחלקת העבודה
בכפוף לנאמר להלן בפקודה זו, העובר עבירה לפי פקודה זו שלא נקבע לה עונש במפורש, דינו — מאסר ששה חדשים או קנס 10,000 שקלים, ומאסר נוסף ארבעה עשר ימים או קנס נוסף 600 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה, ובעבירה שהיתה עשויה לגרום מוות או חבלת גוף, דינו — מאסר שנה או קנס 20,000 שקלים, ומאסר נוסף ארבעה עשר ימים או קנס נוסף 600 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות לפי דין אחר
פקודת הבטיחות בעבודה
פטור בנסיבות של שעת חירום רשאי השר בתקנות, במידה ולתקופה המפורשות בהן, לפטור מפקודה זו — 1 כל מפעל ומקום הנחשב כמפעל האמורים בסעיף 13; 2 כל מפעל ומקום הנחשב כמפעל לענין עבודה הנעשית בשביל המדינה