חוק בתי המשפט. חוק בתי המשפט

ג על החלטה להטיל מאסר או קנס לפי סעיף קטן א ועל החלטה לפי סעיף קטן ב יתן מיד בית המשפט או הרשם הודעה בכתב לנשיא בית המשפט שלערעור, ורשאי הנשיא או שופט אחר של בית המשפט שלערעור לבטל את הצו או לשנותו לקולה
ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום הערעור על פסק דינו של בית משפט השלום יעשה בזכות כלומר, לא צריכים לבקש רשות , ויוגש לבית המשפט המחוזי תוך 60 ימים ממועד המצאת פסק הדין לצד המעוניין לערער

חוק בית הדין לעבודה,

.

10
חוק בית הדין לעבודה,
חוק בתי המשפט (נוסח משולב),
תיקון מס' 4 מיום 1
חוק בית הדין לעבודה,
מינוי שופטים תיקון מס' 10 תשמ"ד-1984 תיקון מס' 43 תשע"ב-2012 4
ב בהודעה ס"ח תשמ"ד, 195 נקבע כי הנוסח המשולב בא במקום חוק השופטים, התשי"ג-1953, חוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, חוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל"ו - 1976, ופקודת הרשמים נוסח חדש , התשל"א 1971 וכי תחילת הנוסח המשולב ביום 1
א1 על אף הוראות סעיף קטן א , לא תינתן רשות ערעור על סוגי החלטות ששר המשפטים קבע, בצו, בהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; נקבע סוג החלטה בצו כאמור, יחול הצו על החלטה שהתקבלה לאחר תחילתו סעיפים 68 עד 81, 82 ב ו-82א לחוק בתי המשפט ותקנות שהותקנו לפי סעיף 73 לחוק האמור, יחולו על בית הדין בשינויים המחוייבים, אלא שסמכות נשיא בית המשפט העליון לפי הסעיפים האמורים, למעט הסמכות לפי סעיף 72, תהיה מסורה לנשיא בית הדין הארצי, ולענין סעיף 77 לאותו חוק יהיה בית הדין מוסמך לדון רק בתובענות שבתחום סמכותו העניינית

חוק בית הדין לעבודה,

.

23
נט המשפט
כללי אתיקה לשופטים תיקון: תשס"ו נשיא בית המשפט העליון, בהסכמת חבר שופטי בית המשפט העליון ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע כללי אתיקה לשופטים
חוק בתי המשפט
חוק בתי המשפט
תיקון מס' 7 מיום 21
ב לא יצלם אדם באולם בית משפט ולא יפרסם תצלום כזה אלא ברשות בית המשפט

סעיף 79א' לחוק בתי המשפט

א שר המשפטים ושר העבודה והרווחה יקימו בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יחידת סיוע בבית המשפט לעניני משפחה, אשר תיתן לבעלי הדין, בעצמה או באמצעות אחרים, לפי הוראות סעיף זה, שירותי אבחון, ייעוץ, טיפול וגישור בעניני משפחה, לרבות העמדת מומחים לרשות בית המשפט, ויקבעו את דרכי הפעלתה של יחידת הסיוע וכללים לסדרי עבודתה.

14
חוק בתי המשפט,
א בית הדין הארצי ידון בחמישה, שהם שלושה שופטים ושני נציגי ציבור, נציג עובדים ונציג מעסיקים; ואולם רשאי נשיא בית הדין הארצי או סגנו להורות, לפני תחילת הדיון בעניין מסוים, או במהלכו, כי הדיון בו יתקיים לפני מספר בלתי זוגי גדול יותר של שופטים ולפני שני נציגי ציבור, נציג עובדים ונציג מעסיקים, או ארבעה נציגי ציבור, שני נציגי עובדים ושני נציגי מעסיקים, אם מצא כי מפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה של שאלה משפטית שעולה באותו עניין, יש מקום לדיון לפני הרכב מורחב כאמור
חוק בתי משפט לענינים מינהליים
תיקון מס' 45 מיום 5
פומביות הדיון