אישורי ניכוי מס במקור. הנחיות בדבר אישורי ניכוי מס במקור לשנת 2019

יובהר כי, בטרם ביצוע שלילה באופן יזום ע"י פקיד השומה יש לידע את הנישום ולאפשר לו, בהתאם לבקשתו, להשמיע את טענותיו, תוך פרק זמן סביר הרופא אינו נושא בעלויות שכירות המרפאה ועלויות הקשורות באחזקת המרפאה כגון: חשמל, טלפון, מים, ביטוח צד ג' וכיו"ב
בנוסף, סמוך לביתו של המבקש נמצאה תחנת דלק פיראטית למכירת סולר, הפועלת ללא אישור, ובה 3 מיכלים אשר החילו בעת החיפוש 8,400 ליטר סולר במקביל לרישום מניותיה של החברה למסחר בבורסה, תגייס החברה מזומנים נוספים בהנפקה פרטית של מניות רגילות מבעלי מניות חדשים

החלטות מיסוי חדשות: חברת ארנק של רופא והפחתת הון ב

במסגרת הבקשה נטען, כי חוות-הדעת נחוצה לשם הבהרת הפרקטיקה הנהוגה בקשר להעברת שחקנים ולחוזים למכירת כרטיסי שחקן; וכי ניסיונו הרב של עו"ד ברק בתחום משפט הספורט מאפשר לו לספק תיאור מקיף ומקצועי בעניין זה.

11
אישור ניהול ספרים 2020 מס במקור Archives
המניות של החברה שתוקצינה לבעלי המניות של ה-SPAC תירשמנה למסחר בבורסה כתוצאה מהחלפת המניות, וזאת תוך פרסום תשקיף של החברה כנדרש על-ידי רשות ניירות הערך הרלוונטית
החלטות מיסוי חדשות: חברת ארנק של רופא והפחתת הון ב
במקביל, נמצא בחשבון הבנק של המבקש סך של כ-450,000 ש"ח וכן נמצא שעל-שמו של המבקש רשומים שני רכבי יוקרה
הנחיות בדבר אישורי ניכוי מס במקור לשנת 2019
במידה ושני בני הזוג הם עוסקים מורשים בעלי תיקים נפרדים במע"מ, תהא זכאות לאישור לכל אחד מהם בנפרד
על אף האמור לעיל, במטרה לעודד ולסייע לבעלי עסקים קטנים, יינתן באופן אוטומטי לתקופה של חצי שנה פטור מניכוי מס במקור, לבעל תיק חדש במס הכנסה שסווג במע"מ כ-" עוסק פטור" שלילת אישור באופן יזום ע"י משרד השומה באין ליקויים בתיק — קיימת אפשרות לשלול אישור גם במידה ולא קיימים כלל ליקויים בתיק הנישום
מקדמות ביטוח לאומי כעצמאי- מועד תשלום מקדמות ביטוח לאומי לעצמאי עבור חודש מרץ 2020 יידחה מ- 20 ההנחיה הזו רלוונטית גם לגבי ביטוח לאומי

מגפת הקורונה

הפחתת ההון בשום מקרה לא תיצור הפסד כלשהו לצורכי מס בידי החברה.

4
מגפת הקורונה
בקשר לכך יצוין כי בימים האחרונים הוגשה תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי באשר לגישה הנ"ל, ממנה עולה שכל עוד לא החזיר העובד את הרכב למעביד יש לזקוף שווי שימוש ברכב לשכר
החלטות מיסוי חדשות: חברת ארנק של רופא והפחתת הון ב
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ונמשיך כמובן לעדכנכם
אישור ניהול ספרים 2020 מס במקור Archives
אלא יופקו אך ורק באופן אלקטרוני ומקוון, כל משלם תשלום החייב בניכוי מס במקור צריך להתעדכן סמוך לפני ביצוע תשלום לספקים ונותני שירותים, או לפחות אחת לחודש, לגבי תוקף זכאותם לאישורים, באמצעים המקוונים
במהלך שנת המס 2019 ימשיכו להתבצע מהלכים של שליחת התראות לפני שלילת אישורי ניכוי מס במקור, לנישומים שיהיו להם ליקויים שונים אם יש לכם עסק שצפוי לו ירידיה משמעותית ברווחים ואף הפסדים , חשוב להתייעץ עם המייצג שלכם במס הכנסה וביטוח לאומי על מנת להקטין למינימום את מקדמות ביטוח לאומי
השופט ענה על שאלה זו בשלילה וקבע, כי המערערת נושאת באחריות מלאה למעשיה ומחדליה כלפי המשיב וכי רמת מעורבותו של מנהל החשבונות בניהול החשבונות והדיווח למשיב אינה מעלה או מורידה בהקשר זה בתחנה נמצאו גם כמות גדולה של סיגריות וכן מקררים עם פחיות שתיה וממתקים

20.4 ריכוז פרסומים

לטענתם, המשיב דחה את מרבית טענותיהם בנשא הניכויים, וזאת בלא שניתנה להם מלוא האפשרות להסביר או לנמק או להמציא מסמכים לביסוס עמדתם וכי לא ניתן להם יומם בפני המשיב.

23
החלטות מיסוי חדשות: חברת ארנק של רופא והפחתת הון ב
עוד נציין, כי אנו מייעצים לשורה ארוכה של רופאים הפועלים בנסיבות שונות, לעיתים שונות בתכלית, מנסיבות ההחלטה והמצדיקות את אי-החלתן של הוראות סעיף 62א לפקודה בעניינם
הנחיות בדבר אישורי ניכוי מס במקור לשנת 2019
דרישת החזרים מביטוח לאומי ומס הכנסה , בזמן בדיעבד , עלולה להיות מורכבת כיום
מגפת הקורונה
יצוין כי על פי הפרסומים, המענק שיתקבל לא יהיה חייב במע"מ ובביטוח לאומי