לבד בבית פרק 20. Download לבד בבית

וע"ע בבא"ח ש"ש פרשת תצוה סעי' י"ד , וז"ל: "כשתגיע האשה לחודש הלידה יזמינו הכל מערב שבת כדי שלא יצטרכו לחלל שבת ויזהרו שידליקו לה הנר בע"ש שיהיה בו שמן הרבה שיספיק עד אור הבוקר" ועיין שם בביאור הלכה מה שהאריך בזה יעו"ש
ראה שו"ע סי' ש"ל סעי' ד' , משנ"ב שם ס"ק ט"ו-ט"ז ואין צריך להמתין בכדי שיעשו

Download לבד בבית

וראה חזו"א סי' נ"ט ס"ק ג' , וז"ל: "יבמות קי"ד סתם תינוק מסוכן הוא אצל חלב.

15
פרק קז
הרבה דברים נשתנו במציאות של ימינו, וכיום אנו רואים בחוש שניתן להציל תינוקות בני שבעה ושמונה חודשים, וכ"כ בחזו"א יו"ד סימן קנ"ה ס"ק ד' , ז"ל: "מעידין עכשיו עובדות רבות דבני שמונה חיים ומתקיימים, ובימים הראשונים היה מיעוט המצוי שנגמרו לשבעה ורובן לתשעה, אבל לא היו נגמרים לשמונה וכו', וכמדומה עכשיו נשתנה הטבע וכפי בחינת הרופאים אפשר שהוסיפו השתלמותם אחר שבעה ונגמרו לשמונה וכו'"
Download לבד בבית
עיין שבת קכ"ח ע"ב ושו"ע סי' ש"ל סעי' א' ובמשנ"ב שם ס"ק ד'
Download לבד בבית
איתמר: אמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל: הקיז דם ונצטנן עושין לו מדורה אפילו בתקופת תמוז
כאן חינוכית הילדים מגלים שאבא לא שילם את דמי הועד לפלוטניק
וכתבו התוספות שם ד"ה מפני והרא"ש שם דלאו דוקא סכנה אלא בשביל צערא בעלמא — מותר, ולא עוד אלא אפילו לחלוב היא בעצמה ולהוציא החלב — שרי מידי דהוה אמפיס מורסא דשרינן מלאכה שאינה צריכה משום צערא עוד סרטון מצחיק בערוץ שלי! ומכל מקום בזמן הזה לא ראינו ולא שמענו שנוהגין למלוח, ועל כן פשיטא דאין לחלל שבת על זה כגון להביא דרך רשות הרבים וכדומה אפילו אם נמצא מקום שנוהגין כן כיון דאיכא פלוגתא בזה, וגם כיון דרוב העולם אין נוהגין כן בזמן הזה אפשר שאינו מזיק אף במקום שנהגו"

Download לבד בבית

וע"ע שו"ת מאמר מרדכי ח"ד סי' צ"ז.

19
פרק קז
וכך כתב השו"ע סי' ש"ל סעי' ו' , ז"ל: "עושין מדורה ליולדת כל שלשים יום, ואפילו בתקופת תמוז"
לבד בבית פרק 1 Get (21:37) (29.69 MB)
וע"ע בכה"ח שם ס"ק כ"א , ז"ל: "ולא חשבינן מעת לעת כמ"ש סימן תרי"ז
לבד בבית
וכתב בשער הציון שם ס"ק ט' שמקור הדברים "כל הפוסקים", וע"ע בבא"ח ש"ש פרשת תצווה סעי' י"ג