רישוי קייטנות. קייטנה

בקייטנות הילדים מוצאים פורקן לאחר ארוכה, ומתרעננים לקראת מאמץ מחודש בשנת הלימודים הבאה הדגש בקייטנות הוא על חיי חברה, , , מלאכה יוצרת, , ו
המחזור הראשון של בקייטנה 1949 על פי חוזר מנכ"ל קייטנות , קייטנה מוגדרת כ" "מקום שמתנהלת בו פעילות יום-יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצה המונה 11 ילדים לפחות, במבני קבע או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו לתקופה זמנית או בשטח פתוח, במשך תקופה קצובה ורצופה של מעל ליומיים, בתקופה של חופשת לימודים מבית הספר ומגן הילדים

תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח)

בעולם גוברת ההכרה שהקייטנות והמחנות הם כלי חינוכי שעשוי לתרום לעיצוב ו של הילדים.

תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח)
זאת בתוספת להוראות שנקבעו כשני עשורים לפני כן בתקנות רישוי עסקים תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש , התשל"ו—1975, והוראות והנחיות משרד הבריאות
תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח)
בקייטנה של גן ילדים לא יעלה מספר הילדים על 35, וצוות העובדות בה חייב לכלול מנהלת וסייעת
תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח)
ההנחיות מפרטות גם על ההדרכה והפיקוח הפדגוגי, ועל תהליך קבלת האישור לקייטנות
קייטנות מסוימות אף מקדישות עצמן לנושאים מסוימים, החל מ וכלה בספורט כמו למשל ליגה קאמפ הקייטנה כוללת לרוב פעילויות מגוונות, כגון ימי , סדנאות, פעילות וביקורים באתרי בילוי ו
בקייטנה יהיו ילדים בגיל 3—17 ועד בכלל הרשויות המקומיות ו בארץ מקיימות קייטנות במהלך ה החל מראשית החינוך העברי בארץ ישראל, כהשלמה לחינוך שמתקיים במהלך שנת הלימודים

קייטנה

מקור המילה "קייטנה" במילה ה "קַיִט" שמשמעותה "".

קייטנה
הפעילויות מתקיימות ב וה, למשך תקופות קצרות יחסית מספר ימים עד מספר שבועות , והן כוללות לרוב בעיקר פעילות חברתית ו של ספורט וחוויה
קייטנה
קייטנות העומדות בדרישות מסוימות רשאיות לבקש פטור מרישוי עסקים
טפסי קייטנות
קייטנת אמנות קַיְטָנָה היא מסגרת חלופית ל או ל לילדים בחופשי ה
המעבירים את פעילותם משעות אחר הצהריים לבוקר ייחשבו כקייטנה בגן ילדים"
משרד החינוך, הממונה על ביצוע חוק הקייטנות, קבע בעקבות זאת את תקנות הקייטנות רישוי ופיקוח , התשנ"ד—1994, בהן נקבעו הוראות לגבי בטיחות, תברואה, ביטחון ופעילות הפדגוגית בקייטנות הקייטנות מנוהלות במסגרת ממלכתית או במסגרת פרטית - על ידי , אגודות, או אף על ידי אנשים פרטיים

טפסי קייטנות

אירעה תאונה שבה נפגע ילד, בין בתחומי קייטנה ובין מחוץ לתחומיה, בין בשעת פעילות ובין בשעת הנסיעה מתחנת איסוף לקייטנה או מן הקייטנה לתחנת הפיזור, חייב מנהל הקייטנה לדווח עליה בטופס דו״ח על תאונה הנהוג במשרד החינוך והתרבות, ולצרף תיאור התאונה, ועדויות של מדריכים וחניכים שהיו עדי ראיה לתאונה; הטופס ייחתם בידי מנהל הקייטנה ויישלח לפי התפוצה הרשומה על גביו.

2
טפסי קייטנות
מדריך חינוכי יבקר בכל קייטנה הנתונה לפיקוחו בהתאם להוראות הממונה, וישמש מדריך ויועץ לאותם המדריכים בקייטנה שעליהם יורה הממונה; מדריך חינוכי יתן פעילויות לדוגמה במסגרות שבהן פעילים המדריכים האמורים, יערוך עמהם ביקורים בפעילויותיהם של מדריכים בעלי ותק ונסיון, ויסדר להם ימי עיון, השתלמות וכיוצא באלה במימון של מעסיקם
קייטנה
לפיכך הן מאופיינות במספר חסרונות, כגון צוות מדריכים צעיר יחסית ולא מנוסה, שלא מכיר את הילדים באופן מעמיק; ופעילויות כמו שהייה ב, טיולים וספורט, הטומנות בחובן סיכונים מסוימים
טפסי קייטנות
החוק והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים אמות מידה מקצועיות לפעילויות בקייטנות, בתחומי כוח האדם, החינוך, הביטחון, התברואה והבטיחות